Anna Netrebko ja Yusif Eyvazov kontserdiga “Verdi gala”