Sisekord

TÄHELEPANU!

Kontserdimaja administratsioon ei vastuta ühegi mistahes ürituse sisu, piletite või korraldusega seotud probleemi (s.h. muudatuste, ärajäämiste, ebaõnnestumiste, üritust puudutava, kuid eksitava info levitamise jne) eest. Kogu eeltoodud vastutuse kandjaks on üksnes ürituse korraldaja. Üritust puudutava lisainfo saamiseks palume pöörduda otse korraldaja poole, kelle kontaktid on leitavad piletimüüja kodulehelt ürituse info juurest.

SISSEPÄÄS

 • Kontserdimaja on Külastajatele avatud vaid Sündmuse ajal vastavalt Sündmuse Korraldaja poolt kehtestatud kellaaegadele;
 • Sündmuse Korraldajal on õigus kehtestada lisaks käesolevas Sisekorras esitatud tingimustele täiendavaid, vabalt valitud tingimusi, oma Sündmuse Külastajate sissepääsuks Kontserdimajja. Sellisteks tingimusteks võivad olla sissepääsu õigust kinnitava dokumendi olemasolu (pilet, kutse vms.), vanusepiirang jne.;
 • Sündmusele ostetud pilet kaotab kehtivuse Sündmuse toimumiskohast (Alexela Kontserdimajast) väljumisel!
 • Sündmusele hilinenud Külastajat on Kontserdimaja teenindajal õigus MITTE saali lubada (vastav märge on ka toodud Sündmuse pääsmel “Hilinejaid saali ei lubata!”). Võimalusel suunatakse hilineja, vabade kohtade olemasolul järgmisele tasandile. Vaheajaga Sündmustel pääseb Külastaja oma kohale vaheajal..

TURVAKONTROLL

 • Kontserdimaja sissepääsul toimub turvakontroll, mille käigus on turvatöötaja(te)l õigus teostada Kontserdimajja siseneda soovivate isikute valduses olevate esemete (s.h. kottide, taskute jne. sisu) läbivaatust, vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
 • Turvakontrollist keeldujaid Kontserdimajja ei lubata.

KEELATUD ESEMED

Kontserdimajja ei lubata mistahes isikutel (s.h. Külastajatel) siseneda alljärgnevate esemetega:

 • Professionaalsed ja eriotstarbelised foto-, video- ja helisalvestusseadmed (v.a. Sündmuse Korraldaja poolt väljastatud eriloa olemasolu korral);
 • Toiduained (s.h. alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid);
 • Narkootilised, pürotehnilised, kergesti süttivad, mürgised, radioaktiivsed, määrivad, tugevalõhnalised ja muud ebaselge koostisega ained;
 • Külm- ja tulirelvad;
 • Loomad ja linnud;
 • Kontserdimajal puudub kohustus keelatud esemete hoiule võtuks!

KEELATUD TEGEVUSED

Kontserdimajas on keelatud mistahes isikutel (s.h. Külastajatel) alljärgnevad tegevused:

 • Suitsetamine sh. elektrooniliste sigarettide või muude tubakatoodete tarbimine selleks mitte ette nähtud kohas on rangelt keelatud va. suitsuruumis (2, 3 ja 4 korrusel), s.h. ka peauste ees ja Kontserdimaja treppidel. Tulenevalt kehtestatud Tubakaseadusest on nõude rikkumisel karistuseks rahatrahv;
 • Lahtise tule tekitamine ja mistahes pürotehniliste ning plahvatuslike vahendite kasutamine;
 • Alkoholijoobes viibimine;
 • Ebakorrektne käitumine ja teiste Külastajate häirimine;
 • Kontserdimaja Saali sisenemine talve-, kevad-, sügis üleriietes (kasukas, mantlis, jopes) ja/või suuremõõtmeliste kottidega (s.h. kandekotid, seljakotid, spordikotid, kohvrid, pillid ja pillikotid, transpordikastid jne);
 • Toitlustusteenuse osutamine, s.h. toidu valmistamine, kaasatoodud toiduainete (s.h. jookide) söömine, pakkumine, serveerimine ja müük;
 • Kontserdimaja kohvikutest ostetud söögi ja joogiga Saali sisenemine;
 • Põhjendamatu tuletõrje häirenupu vajutamine. Viimane põhjustab valehäire, millega kaasnevad trahvid kohustub maksma häire tekitaja;
 • Lukustatud uste põhjendamatu kiirriivist avamine. Viimane põhjustab valehäire, millega kaasnevad trahvid kohustub maksma häire tekitaja.

LIIKUMISE PIIRAMINE KONTSERDIMAJAS

 • Kontserdimaja administratsioonil on õigus Sündmusele hilinenud Külastajat MITTE saali lubada. Võimalusel suunatakse hilineja vabade kohtade olemasolul järgmisele korrusele. Vaheajaga Sündmuse korral pääseb Külastaja oma kohale vaheajal;
 • Sündmuse ajal on Kontserdimajas liikumine lubatud vaid juhul, kui sellega ei segata Sündmuse toimumist ja/või teisi Külastajaid;
 • Kontserdimaja administratsioonil on õigus piirata Sündmuse kestel isikute Kontserdimajja sisenemist, väljumist ja ringiliikumist. Samuti on Kontserdimaja administratsioonil õigus piirata Külastaja liikumist väljapoole korrust, kus asub tema istekoht Sündmuse jälgimiseks (s.h. piletil fikseeritud või Sündmuse Korraldaja poolt eelnevalt määratud koht);
 • Kontserdimajast väljumisel ka Sündmuse vaheajal, kaotab pilet kehtivuse. Taas sisenemiseks tuleb esitada uus pilet.

PARKLA JA PARKIMINE

 • Solaris Keskuse maa-aluses parklas on ca 237- parkimiskohta sealhulgas ja mitte ainult Kontserdimaja külastajatele, mille kasutamise tingimused määrab parkla operaator iga Sündmuse raames eraldi;
 • Sõltuvalt Sündmuse eripärast ja mastaabist võib parkla olla Külastajatele osaliselt või täielikult suletud ja/või tasuline.
 • Parkimise eest on võimalik tasuda nii sularahas kui maksekaardiga;
 • Soodustuse* saamiseks tuleb parkijal märgistada parkimispilet üks kord spetsiaalses seadmes (validaator), mis asub Kontserdimaja parkla korruse fuajees ja on vastavalt märgistatud;
 • Solaris Keskuse tasulise parkla korral ei ole tegemist valvega parklaga;
 • Kontserdimaja partner parkimisteenuse osutamisel on Europark Estonia OÜ, kellel on õigus teha muudatusi parkimistasu suuruses. Lisainfo: europark.ee / E-post: europark@europark.ee / tel +372 661 0223.


RIIETEHOID

 • Kontserdimaja riietehoid asub hoone 0 korrusel, mahutavusega 1872 üleriiet;
 • Riietehoid on avatud Külastajatele Kontserdimaja lahtioleku aegadel ja on tasuta;
 • Erisündmuste Korraldajal on õigus sätestada riietehoiule eritasu ning muudatustest teavitatakse Külastajaid eelnevalt;
 • Riietehoiu numbri kaotamisel tuleb tasuda hüvitust 10 € ning esitada kaalukad argumendid hoiule antud riiete omandiõiguse kohta;
 • Kontserdimaja riietehoid ei osuta pakihoiu teenust;
 • Kontserdimaja administratsioon ei vastuta üleriiete taskutesse või Kontserdimaja territooriumile jäetud isiklike esemete kadumise või kaotamise eest.

ÜLDINE

 • Kontserdimaja administratsioonil ja tema volitatud isikutel on õigus kontrollida käesoleva Sisekorra nõuetest kinnipidamist. Nimetatud nõuete eiramise korral on kontrolli teostajal õigus nõuete eiraja Kontserdimajast välja saata, seejuures puudub nõuete eirajal õigus rahaliste nõuete esitamiseks mistahes põhjendustel;
 • Kontserdimaja administratsioonil on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad konkreetse Sündmuse korralduslikest eripäradest;
 • Kontserdimaja administratsioon ei vastuta Kontserdimajja valveta jäetud asjade ja esemete eest;
 • Sündmuse järgselt leitud asju hoitakse administratsiooni poolt kuni 1 kalendrikuu alates Sündmuse päevast ning järelpäringu kaotatud asjade kohta saab teha telefonil +372 61 55 113 või e-posti aadressil: teenindus@kontserdimaja.ee ;
 • Kontserdimaja administratsioon ei ole Sündmuse korraldajaks ja ei vastuta ühegi mistahes Sündmuse sisu, heli-, valgus- ja videolahenduste või korraldusega seotud probleemi (s.h. muudatuste, ära jäämiste, ebaõnnestumiste, Sündmust puudutava, kuid eksitava info levitamise jne) eest. Kogu eeltoodud vastutuse kandjaks on üksnes Sündmuse Korraldaja;
 • Kontserdimajas on üldise turvalisuse tagamiseks videovalve. Avaliku turvalisuse, külastajate, klientide ja Kontserdimaja vara kaitseks on Kontserdimajal ja talle turvateenuseid osutaval partneril õigustatud huvi teostada Kontserdimajas videovalvet, mida jälgib reaalajas Kontserdimajale turvateenust pakkuva ettevõtte töötaja. Videomaterjalid säilitatakse suletud ligipääsuga arhiivis 30 kalendripäeva. Videosalvestisi, mis on seotud Kontserdimajas toimunud juhtumitega (nt. kahjujuhtumid, avaliku korra rikkumised jm) säilitatakse ja töödeldakse iga juhtumi põhiselt meie lepingupartnerite ja/või Kontserdimaja külastajate, koostööpartnerite, töötajate ja klientide õigustatud huvi või seaduses sätestatu alusel. Nende juhtumitega seotud videosalvestised säilitatakse maksimaalselt 3 aasta jooksul pärast juhtumi menetlemise lõppemist.
 • Kontserdimaja I rõdu 1 rea istekohad 1-59, 2 rea istekohad 1-11 ja 47-57 ning II rõdu 1 rea istekohad 1-72 on piiratud nähtavusega.. Piiratud nähtavust võib tekitada rõdu servale paigaldatud piire, mis on Külastajate ohutuse tagamiseks ning Päästeameti ettekirjutusel ja vastab EU normidele ja nõuetele.
 • Kontserdimaja – Alexela Kontserdimaja hoone koos selles asuvate ruumide (v.a. Kontserdimaja Administratsiooni kontor) ja hoone ümber asuvate välialadega;
 • Kontserdimaja Administratsioon – Alexela Kontserdimaja haldavas ettevõttes töötavad isikud;
 • Külastaja – Isik, kes viibib Kontserdimajas Sündmuse külastamise eesmärgil;
 • Saal – Alexela Kontserdimaja Saal, mahutavusega 1829 istekohta, millest 1030 asuvad parteris, 491 I rõdul ja 308 II rõdul;
 • Sündmus – Korraldaja poolt läbiviidav äri-, spordi- meelelahutus- vm sündmus;
 • Sündmuse Korraldaja – Füüsiline või juriidiline isik, kes korraldab Sündmust või kelle initsiatiivil see läbi viiakse;
 • Sündmuse ajakava – Korraldaja poolt planeeritud sündmuse algus- ja orienteeruv lõpuaeg, mis aga võivad muutuda artistist, korraldajast ja Kontserdimaja teenindajatest mitte olenevatel põhjustel;