Sisekord

TÄHELEPANU!

Kontserdimaja administratsioon ei vastuta ühegi mistahes ürituse sisu, piletite või korraldusega seotud probleemi (s.h. muudatuste, ärajäämiste, ebaõnnestumiste, üritust puudutava, kuid eksitava info levitamise jne) eest. Kogu eeltoodud vastutuse kandjaks on üksnes ürituse korraldaja. Üritust puudutava lisainfo saamiseks palume pöörduda otse korraldaja poole, kelle kontaktid on leitavad piletimüüja (Piletilevi) kodulehelt ürituse info juurest.

SISSEPÄÄS

 • Kontserdimaja on külastajatele avatud vaid ürituste ajal vastavalt ürituse korraldaja poolt kehtestatud kellaaegadele;
 • ürituse korraldajal on õigus kehtestada lisaks käesolevas sisekorras esitatud tingimustele täiendavaid, vabalt valitud tingimusi oma ürituse külastajate sissepääsuks kontserdimajja. Sellisteks tingimusteks võivad olla sissepääsu õigust kinnitava dokumendi olemasolu (pilet, kutse vms.), vanusepiirang jne.;
 • üritusele ostetud pilet kaotab kehtivuse ürituse toimumiskohast (Alexela Kontserdimajast) väljumisel;
 • üritusele hilinenud külastajat saali EI lubata. Vaheajaga üritustel pääseb külastaja oma kohale pärast vaheaega.

ISIKU ASJADE LÄBIVAATUS

 • Kontserdimaja sissepääsus toimub turvakontroll, mille käigus on turvatöötaja(te)l õigus teostada kontserdimajja siseneda soovivate isikute valduses olevate esemete (s.h. kottide, taskute jne. sisu) läbivaatust;
 • turvakontrollist keeldujaid kontserdimajja ei lubata.

KEELATUD ESEMED

Kontserdimajja ei lubata mistahes isikutel (s.h. külastajatel) siseneda alljärgnevate esemetega:

 • foto-, video- ja helisalvestusseadmed (v.a. ürituse korraldaja poolt väljastatud eriloa olemasolu korral);
 • toiduained (s.h. alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid);
 • narkootilised, pürotehnilised, kergsüttivad, mürgised, radioktiivsed, määrivad, tugevalõhnalised ja muud ebaselge koostisega ained;
 • külm- ja tulirelvad;
 • loomad ja linnud;
 • suuremahulised ja suuremõõtmelised esemed, mis häirivad teisi kontserdimaja külastajaid.

Kontserdimajal puudub kohustus keelatud esemete hoiulevõtuks!

KEELATUD TEGEVUSED

Kontserdimajas on keelatud mistahes isikutel (s.h. külastajatel) alljärgnevad tegevused:

 • suitsetamine majas selleks mitte ettenähtud kohas va. suitsuruumis;
 • suitsetamine peauste ees ja kontserdimaja treppidel on rangelt keelatud. Avaliku korra rikkumisel on kehtestatav rahatrahv;
 • elektrooniline sigaret on lubatud vaid fuajeedes, juhul kui see ei häiri teisi Külastajaid. Saalis on elektroonilise sigareti tarbimine  rangelt keelatud
 • lahtise tule tekitamine ja mistahes pürotehniliste ning plahvatuslike vahendite kasutamine;
 • alkoholijoobes viibimine;
 • ebakorrektselt käitumine ja teiste külastajate häirimine;
 • kontserdimaja saali sisenemine üleriietes ja/või suuremõõtmeliste kottidega (sh kandekotid, seljakotid, spordikotid, pillikotid, transpordikastid, kohvrid jne);
 • toitlustusteenuse osutamine, s.h. toidu valmistamine, kaasatoodud toiduainete (s.h. jookide) söömine, pakkumine, serveerimine ja müümine;
 • kontserdimaja kohvikutest ostetud söögi ja joogiga saali sisenemine;
 • põhjendamatu tuletõrje häirenupu vajutamine. Viimane põhjustab valehäire, millega kaasnevad trahvid kohustub maksma häire tekitaja;
 • lukustatud uste põhjendamatu kiirriivist avamine. Viimane põhjustab valehäire, millega kaasnevad trahvid kohustub maksma häire tekitaja.

LIIKUMISE PIIRAMINE KONTSERDIMAJAS

 • Kontserdimaja administratsioonil on õigus üritusele hilinenud külastajat saali MITTE lubada. Vaheajaga üritustel pääseb külastaja oma kohale pärast vaheaega;
 • ürituse ajal on kontserdimajas liikumine lubatud vaid juhul, kui sellega ei segata ürituse toimumist ja/või teisi külastajaid;
 • kontserdimaja administratsioonil on õigus piirata ürituse kestel isikute kontserdimajja sisenemist, väljumist ja ringiliikumist;
 • kontserdimaja administratsioonil on õigus piirata külastaja liikumist väljaspoole tasandit, kus asub tema koht ürituse jälgimiseks (s.h. piletil fikseeritud või ürituse korraldaja poolt eelnevalt määratud koht);
 • kontserdimajast väljumisel ka ürituse vaheajal, kaotab pilet kehtivuse. Taas sisenemiseks tuleb esitada uus pilet.

PARKLA JA PARKIMINE

 • Solaris Keskuse maa-aluses Parkimismajas on ca 237-parkimiskohta ka kontserdimaja külastajatele, mille kasutamise tingimused määrab parkla operaator iga ürituse raames eraldi;
 • sõltuvalt ürituse eripärast ja mastaabist võib parkla olla külastajatele osaliselt või täielikult suletud ja/või tasuline. Viimasel juhul on tavapärane tasu suurus 2*€ tunnis / üks parkimiskoht;
 • parkimise eest on võimalik tasuda nii sularahas kui maksekaardiga;
 • soodustuse* (1.00 €/ 30 minutit) saamiseks tuleb parkijal märgistada parkimispilet üks kord spetsiaalses seadmes, mis asub kontserdimaja parkla korrusel ja on vastavalt märgistatud. Solaris Clubi liikmele on iga kolmas parkimistund tasuta, kui makseautomaadis kasutada ka kliendikaarti;
 • Solaris Parkimismajas ei ole tegemist valvega parklaga;
 • kontserdimaja partner parkimisteenuse osutamisel on Europark Estonia OÜ, kellel on õigus teha muudatusi parkimistasu suuruses.

RIIETEHOID

 • Kontserdimaja riietehoid asub hoone 0 korrusel, mahutavusega 1870 üleriiet;
 • riietehoid on avatud külastajatele kontserdimaja lahtioleku aegadel ja tasuta;
 • erisürituste korraldajal on õigus sätestada riietehoiule eritasu ning muudatustest teavitatakse külastajaid eelnevalt;
 • riietehoiu numbri kaotamisel tuleb tasuda hüvitust 10 € ning esitada kaalukad argumendid riiete omandiõiguse kohta;
 • kontserdimaja riietehoid ei osuta pakihoiu teenust;
 • kontserdimaja administratsioon ei vastuta üleriiete taskutesse või kontserdimaja territooriumile jäetud isiklike esemete kadumise eest.

ÜLDINE

 • Kontserdimaja administratsioonil ja tema volitatud isikutel on õigus kontrollida käesoleva sisekorra nõuetest kinnipidamist. Nimetatud nõuete eiramise korral on kontrolli teostajal õigus nõuete eiraja kontserdimajast välja saata, seejuures puudub nõuete eirajal õigus rahaliste nõuete esitamiseks mistahes põhjendustel;
 • kontserdimaja administratsioonil on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad konkreetse ürituse korralduslikest eripäradest;
 • kontserdimaja administratsioon ei vastuta valveta jäetud asjade ja esemete kadumise eest;
 • ürituse järgselt leitud asju hoitakse administratsiooni poolt kuni 1 kuu alates ürituse päevast ning järelpäringu kaotatud asjade kohta saab teha telefonil +372 61 55 113 või teenindus@kontserdimaja.ee;
 • kontserdimaja administratsioon ei vastuta ühegi mistahes ürituse sisu, piletite või korraldusega seotud probleemi (s.h. muudatuste, ärajäämiste, ebaõnnestumiste, üritust puudutava, kuid eksitava info levitamise jne) eest. Kogu eeltoodud vastutuse kandjaks on üksnes ürituse korraldaja. Üritust puudutava lisainfo saamiseks palume pöörduda otse korraldaja poole, kelle kontaktid on leitavad piletimüüja (Piletilevi) kodulehelt ürituse info juurest;
 • kontserdimajas on videovalve;
 • kontserdimaja peauste ees on suitsetamine rangelt keelatud. Tulenevalt kehtestatud Tubakaseadusest on nõude rikkumisel karistuseks rahatrahv;
 • kontserdimaja I rõdu 1 rea istekohad 1-59 ning 2 rea istekohad 1-11 ja 47-57 on piiratud nähtavusega. Samuti II rõdu 1 rea istekohad. Piiratud nähtavust võib tekitada rõdu servale paigaldatud piire, mis on külastajate ohutuse tagamiseks ning Päästeameti ettekirjutusel ja vastab EU normidele ja nõuetele.
 • kõikidele kontserdimajas toimuvate ürituste piletitele lisandub alates 01.10.2018 kõikides piletimüügisüsteemides (Piletilevi ja Piletimaailm) toimumiskoha põhine teenustasu 0.90 €. Teenustasust saadavat tulu  kasutatakse ettevõtte keskkonnasäästlikusse arengusse.

MÕISTED

 • Kontserdimaja – Alexela Kontserdimaja hoone koos selles asuvate ruumide (v.a. kontserdimaja administratsiooni kontor) ja hoone ümber asuvate välialadega;
 • Kontserdimaja administratsioon – Alexela Kontserdimaja haldavas ettevõttes töötavad isikud;
 • Külastaja – Isik, kes viibib kontserdimajas ürituse külastamise eesmärgil;
 • Saal – Alexela Kontserdimaja Saal, mahutavusega 1829 istekohta, millest 1030 asuvad parteris, 491 I rõdul ja 308 II rõdul;
 • Üritus – Korraldaja poolt läbiviidav äri-, spordi- meelelahutus- vm sündmus;
 • Ürituse korraldaja – Füüsiline või juriidiline isik, kes korraldab üritust või kelle initsiatiivil see läbi viiakse;
 • Ürituse ajakava – Korraldaja poolt planeeritud ürituse algus- ja orienteeruv lõpuaeg, mis aga võivad muutuda artistist, korraldajast ja kontserdimaja teenindajatest mitte olenevatel põhjustel;
 • Sisekord – Kontserdimajas, kui eravalduses kehtiv reeglistik.